مرکز بیماران بین المللی

/مرکز بیماران بین المللی
مرکز بیماران بین المللی 2017-11-16T19:42:10+00:00

گروه بیمارستان های آجی بادم مجوعه ای کاملی از خدمات را برای بیماران و بازدیدکنندگان بین المللی ارایه می دهد. از جمله این خدمات مشاوره پزشکی، خدمات تشخـیصی، صـدور صورتحساب و بیمه، سازماندهی سفر و اقامت است.

مرکز خدمات بیماران بین المــللی آجــی بادم، به عنوان مجموعه ای  “تـک گام”، پاسخــگوی نیازهای درمانی شما، از زمان درخواست تا بازگشت شما به کشورتان است. فقط با تماس و ارسال درخواست از طرف شما همه ی اقدامات لازم را برای حضور و درمان شما بخش بین الملل بیمارستان های آجی بادم انجام خواهد داد.

ما قبل و در طول سفر و اقامت شما خدماتی از قبیل ذیل ارایه می شود:

 معین کردن وقت ویزیت پزشکی

همکاری با بیمه های بین المللی

رزواسیون هتل

ترانسفر شما از فرودگاه به هتل

کمک برای تمدید مدت اقامت و اخذ ویزای درمانی

برآورد و اعلام هزینه پزشکی قبل از ورود شما

عمراهی شما در مرحله بستری

همراهی مترجم فارسی زبان در وقت معاینه و درمان

تهیه و تحویل نسخه ای از گزارش پزشکی شما

همراهی در مرحله ترخیص

ادامه ارتباطا با پزشک و کنترل از طریق ارسال پرونده  پس از بازگشت به کشور خود

 مشاوره پزشکی

شما با ارســال پرونده پزشـــکی خود شـــامل، عکــــس، فیــلم، آم آر آی، نتایج تست هـای آزمایشگاهی از طریق ایمیل یا فکس قادر به دریافت نظریه پزشکی خواهید بود. تیم پزشـکی مجرب پرونده پزشــکی شــما را بررسی کــرده و نسبت به نتیــجه بررسی ما به شــما اعلام خواهیم کرد که آیا لازم است برای درمان به ترکیه سفر کنید یا نه.

اگر نظریه پزشکی برای درمان شما در مرکز ما مثبت بود ما اقدامات لازم را برای مـراحل باقی درمانی شما هموار خواهیم کرد و در همه مراحل سفر درمانی شما همراه شما خواهیم بود.