قبل از سفر به

قبل از سفر به 2016-08-15T16:58:07+00:00

قبل از سفر خود لطفا این بخش را مطالعه کنید. هدف ما داشـتن سفری مطمئن و آسـوده با آجی بادم برای شماست.

قبل از سفر تمام مدارک و پرونده پزشکی, لیست داروهایی را که مصرف کرده اید یا می کنید، تصاویر و سی دی های مربوط به دوره بیماری خود را آماده نموده و همراه خود بیاورید.

با نماینده بین المللی ما تماس بگیرید تا هماهنگی لازم برای ترانسفر فرودگاهی و رزرو هتـل صورت گیرد.

کارت معتبر شناسایی بین المللی مانند پاسبورت یا ویزا به همراه داشته باشید.