بیمه های بین المللی

//بیمه های بین المللی
بیمه های بین المللی 2017-11-16T19:42:08+00:00

qualityکرده اید. بـرای ما قابل درک اسـت که دوران بیـماری، زمـان دشواری برای شما و خانـواده تان است. از آنجایی که ممکن است مسـایل مالی نگرانی های اضـافه ای به شـما تحمیل کـرده باشـند؛ نماینـدگان اختـصاصی بین المللـی ما آماده پاسخ گویی به هر گونه سـوالی در مـورد خدمات بیمه هستند.

اگـر شما تحـت پوشـش بیـمه و یا با حمــایت مـالی ســفارت اقـدام به درمـان کرده اید؛ گـروه بیمارستان های آجی بادم به منظور پیشبرد سریع تر کار، فاکتور درمانی شـما را برای بیـمه یا سفارت ارسال خواهد کرد.توصیه می شود از طرح بیمه خود اطلاعات کافی داشته باشید چرا که ممکـن است برتـوانایی پرداخـت شـما تاثـیرگذار باشد. قبل از دریافـت درمان، ارسـال پیـش فاکتور برای سفارت یا بیمه مقدور نمی باشد.

شرکت های بیمه بین المللی:

ABC Health Services
ADAC
AETNA
AFRICAN INSURANCE COMPANY
AGIS 
AIDICALL
Aid Assistance
ALLIANZ WORLDWIDE CARE (AWC)
Allianz Global Assistance (AGA)
Allibia
Almeda Assitance and Health Services
American Assist Travel Services İnc.
Amerikan Konsolosluğu (UHM)
AP Companies
ARIA International HealthSolutions
Asia Medical Assistance
Assist America
Assist-Card-(Universal Travel Services)
AutoVision-Almanya
AXA ALMANYA
AXA PPP HEALTHCARE
Axa UK
AXA USA- BLUE CROSS & BLUE SHIELDS
AXA Wintherthur
BKK for ORT
BLUE CROSS & BLUE SHEILDS
BosphorusMed Assist
BRITISH CONSULATE
BUPA INSURANCE SERVİCES
Cega Assistance
Celta Assistance
Charge Care International
Chartis Europe-Rusya
CIGNA INTERNATIONAL
Class Asistans
CLASS ASSISTANCE COMPANY
Coris Türkiye
DABCOVICH MARITIME AGENCY
DAMAN NATIONAL HEALTH INSURANCE COMPANY
Die Continentale
DKV-Deutsche Krankenversicherung AG
EGYCROSS ASSISTANCE
EURO-CENTER
Eurocross (Czech Republic)
Eurocross Assistance Netherlands
EUROP ASSISTANCE TÜRKiYE
Europ Assistance Global Corporate Solutions ITPA Division
Europ-Assistance (Almanya)
EUROPEHEALTH
Falck Travelcare Denmark
FIRST ASSISTANCE 
First Assist (Hizir)
Foreign Service Benefit Plan
GeoBlue
GLOBAL ASSISTANCE & HEALTHCARE
Global Benefits Group
Global Voyager Assistance (GVA)
Globality Health
GMC Henner
Healix International Ltd.

Healthwatch Asistans
Hindistan Konsolosluğu
HTH WORLDWiDE
ICS ASSISTANCE LCC
IMS ISTANBUL MEDIKAL SERVISLERI LTD.STi
INTER GLOBAL ASSISTANCE
Inter Mutuelles Assistance
INTERNATIONAL SOS / TRİCARE
INTERNATIONAL SOS AEA COM. FR
INTERNATIONAL SOS/UK-MADRİD-ÇEK-RUSYA-ALMANYA-İSVİÇRE-FR
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
International Healht Insurance (Danimarka)
International Medical Group(First Health)
IPA-YABANCI SiGORTALAR
İncirlik Hava Üssü
JI ACCIDENT FIRE
Libya Konsolosluğu
Libya United Insurance
Marina Özel Sağlık Hizmetleri
MARM SAĞLIK (ASSİST FİRMA)-85000
MCI
Medex Assistance (Medex Global Group)
Medgate Assistance
Medic’air International
Metlife Expatriate Benefits
MONDİAL
MSH INTERNATIONAL, PREVINTER, ASFE & EXPACARE
NETSERVICES
OMUR MARINE
One Assist Ltd.
Operations Libya for Healthcare
Prestige International UK Ltd.
QUALITY HEALTH MANAGEMENT
REMED (ASSİST FİRMA)
Retas Asistans Sağlık ve Yol Destek Hizmetleri A.Ş.
Sahara Insurance Co
SEVEN CORNERS, INC
SiGAL INSURANCE COMPANY
Sigma Vienna Insurance Group JSC
SOS International DANiMARKA
Specialty Assist Limited
Standard Insurance
Sudan Konsolosluğu
Thomas Cook Overseas Ltd Egypt
Thomas Miller Claims Managment
TMS Sağlık Hizmetleri
TRAVEL GUARD ASİA PACİFİC PTE. LTD.
TRAVEL GUARD EMEA LTD. UK
TRICARE US FOREIGN CLAIMS WPS-CHAMPUS
Trust Insurance
Tur Assist Yard.Servis Ltd. Şti.
TURAS-TURQUIE ( ASSiST FiRMA)
UKRAYNA ISTANBUL BASKONSOLOSLUGU
UKRAYNA ISTANBUL BASKONSOLOSLUGU(KDV’Li)
United Healthcare International
VAN BREDA
WAPMED TPA SERVICES LLC
West Assistance