حین جراحی، تسلا 3 MRI

//حین جراحی، تسلا 3 MRI
حین جراحی، تسلا 3 MRI 2017-11-16T19:41:52+00:00

Cyberknife-technology
تسلا 3،  سیستم ام آر آی پیشرفته ای است که در حین جراحی بکاربرده می شود.  از این دستگاه می توان در حین جراحی و جراحی مغز برای تولید تصاویر سریع از تمام بدن در و برداشتن تومورها بطور کامل استفاده کرد. این ابزار درباره محل و اندازه تومورهایی  که دسترسی به آنها سخت است به جراحان اطلاعات دقیقی می دهد. استفاده از این ابزار، خطرهایی مانند حذف تنها بخشی از تومور، آسیب به حوزه های عملکردی و جراحی حوزه های نامربوط به تومور و احتمال تکرار جراحی را کاهش می دهد.